Bezpieczeństwo przemysłowe i ochrona pracy

Dziś Agro Fund LLC jest jednym z największych krajowych producentów rolnych, inwestorów i eksporterów, jednym z liderów krajowego rynku rolnego. "Fundusz Agro" Na drodze swojego rozwoju opartego na zasadach uczciwego biznesu - przejrzystości, społecznej odpowiedzialności - firma wyprzedza tempo rozwoju kraju. Aby przekazać społeczeństwu i władzom podstawowe zasady swojej działalności, firma prowadzi ważną społecznie politykę, w tym w zakresie ochrony pracy. Rolnicy to przecież ta kohorta społeczna, której znaczenie dla narodu i każdego Ukraińca jest trudne do przecenienia. Dlatego troska o ludzi jest najważniejsza w działalności firmy „Agro Fund” jako jednego z założycieli krajowego społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Polityka „Agro Fund” w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy opiera się na zasadach priorytetowego traktowania życia i zdrowia pracowników w stosunku do wyników działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa oraz kompleksowego rozwiązywania problematycznych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym firma wdraża szereg działań zapobiegających urazom i chorobom zawodowym o charakterze organizacyjnym, technicznym, sanitarno-higienicznym, społeczno-gospodarczym, prawnym i medyczno-profilaktycznym. „Kompleksowe działania mające na celu osiągnięcie ustalonych standardów bezpieczeństwa, higieny pracy i środowiska produkcyjnego, zwiększenie istniejącego poziomu ochrony pracy, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, wypadkom i pożarom w Agro Fund Sp. z oo” są opracowywane i doskonalone każdego roku.

Szczególnie wśród środków organizacyjnych ważne miejsce zajmuje racjonalna organizacja pracy, zmiana czasu pracy i odpoczynku. Zestaw środków sanitarno-higienicznych obejmuje stworzenie normalnych warunków meteorologicznych w środowisku produkcyjnym, dostateczne oświetlenie miejsc pracy i obszarów, ograniczenie hałasu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego i innych szkodliwych czynników, zastąpienie szkodliwych substancji mniej szkodliwymi. W aspekcie socjalnym wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych. W razie potrzeby pracownicy są przenoszeni do lżejszych prac ze względu na stan zdrowia.

Wydatki firmy na ochronę pracy w 2015 roku wyniosły półtora raza więcej niż kwota ustalona przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.

Firma corocznie organizuje szkolenia BHP dla urzędników i pracowników wykonujących prace obarczone dużym ryzykiem. W 2015 roku większość pracowników wykonująca prace obarczone dużym ryzykiem (m.in. spawanie elektryczne i płomieniem gazowym, prace gazoniebezpieczne, konserwacja urządzeń zasilanych gazem, obróbka drewna mieszaninami i substancjami uniepalniającymi, prace na wysokości itp. .). Kierownicy oddziałów strukturalnych, specjaliści ds. ochrony pracy, a także inni urzędnicy przedsiębiorstwa okresowo (raz na 3 lata) przechodzą szkolenie i weryfikację wiedzy z zakresu ochrony pracy w ośrodkach edukacyjnych i metodycznych Derzhhirpromnadzoru Ukrainy i w przedsiębiorstwie.

Ważnym elementem tej pracy jest częściowa lub pełna certyfikacja techniczna maszyn i mechanizmów dźwignicowych, wind, wciągników przeciwpożarowych, rur załadunkowych statków, zbiorników ciśnieniowych itp. Prowadzone są również prace związane z badaniem dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z ustawą o ochronie pracy.

Prowadzono również prace nad badaniem importowanego sprzętu pod kątem jego zgodności z przepisami ochrony pracy obowiązującymi na terytorium Ukrainy.

Firma dba o zdrowie pracowników

Przedsiębiorstwo corocznie przeprowadza badania lekarskie pracowników wykonujących pracę w szkodliwych lub niebezpiecznych warunkach pracy, osób poniżej 21 roku życia oraz kierowców pojazdów mechanicznych. Ogółem w 2015 roku wszyscy pracownicy przeszli badania lekarskie. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach o trudnych i szkodliwych warunkach pracy zapewniono bezpłatne posiłki medyczne i profilaktyczne. Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy firmy zostali skierowani do uzdrowisk.

W celu terminowego udzielania pomocy medycznej urazom powstałym w wyniku nieszczęśliwych wypadków, na bieżąco monitorowany jest termin ważności oraz dostępność preparatów medycznych i apteczek na stanowiskach pracy, które są na bieżąco uzupełniane w niezbędne leki.

Nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo w miejscu pracy

Ważnym kierunkiem w tej pracy jest kompleksowa ocena czynników środowiska produkcyjnego i charakteru pracy pod kątem zgodności ich charakterystyki z normami bezpieczeństwa pracy. W związku z tym przedsiębiorstwo systematycznie prowadzi prace nad atestacją stanowisk pracy zgodnie z warunkami pracy.

Zestaw środków, zgodnie z wymogami dokumentów regulacyjnych, obejmuje wstępne odprawy w kwestiach ochrony pracy z osobami przyjętymi do pracy, a także z pracownikami organizacji zamawiających, które wykonują pracę w imieniu Agro Fund LLC.

W celu ochrony pracowników przed działaniem czynników szkodliwych i zapobiegania wypadkom w przedsiębiorstwie firma regularnie dostarcza i aktualizuje kombinezony, obuwie specjalne i inne środki ochrony osobistej dla swoich pracowników.

W celu zapobiegania sytuacjom awaryjnym i awariom w gazownictwie wdrożono również zestaw działań, w tym system obsługi technicznej i napraw, zapewniających użytkowanie sieci gazowej w dobrym stanie i zgodnie z wymaganiami określonymi przez „Zasady bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w gaz Ukrainy”. W organizacji bezpieczeństwa przemysłowego nie ma drobiazgów. Dlatego też, w celu ochrony zdrowia pracowników na stanowiskach pracy, a także ostrzegania pracowników o występowaniu/występowaniu zagrożenia na stanowisku pracy, instalowane są odpowiednie znaki zakazujące niebezpiecznych czynności lub wskazujące, jak ich uniknąć. W celu zapobiegania wypadkom drogowym na terenach pododdziałów strukturalnych przedsiębiorstwa instalowane są znaki drogowe dla właściwej organizacji ruchu.

W rzeczywistości jest naturalny, smaczny i użyteczny

Podejście kierownictwa firmy do organizacji zapewnienia pracownikom pełnego i wysokiej jakości wyżywienia ma istotne znaczenie społeczne. Każda dywizja zaopatrywana jest w produkty czyste ekologicznie, uprawiane w gospodarstwach zależnych przy użyciu zaawansowanych technologii i bez chemicznych dodatków.

Ukraina jest chwałą spichlerza świata

Ludzie, którzy uprawiają chleb, zawsze byli na Ukrainie szanowani. W naszych szybkich czasach rola sektora rolnego nie tylko nie osłabła, ale wręcz znacząco wzrosła. Rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości produkty żywnościowe, niebezpieczeństwo kryzysu żywnościowego na planecie oraz inne globalne wyzwania zmusiły społeczność światową do zwrócenia uwagi na atrakcyjność inwestycyjną Ukrainy i jej potencjał żywnościowy.

Jesteśmy dumni z tego, że wysokiej jakości ukraińskim zbożem karmimy dużą liczbę ludzi na całym świecie. „Agro Fund” jest twarzą Ukrainy na światowym rynku zbożowym, dlatego kierownictwo firmy podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby nie dopuścić do jakichkolwiek niedociągnięć w pracy firmy, ponieważ jest przekonana, że ​​Ukraina ma wielki potencjał, a Ukraińcy zasługują na lepsze życie. Najważniejsze jest, aby czynić dobro ludziom, aby ułatwić ludziom życie swoimi działaniami i działaniami.

 

Загружаем курсы валют от minfin.com.ua